22η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισηγητική ΄Εκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμου Γ΄τριμήνου 2017

  2. Εγκριση Πρακτικού 1 (αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) του ανοικτού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

  3. Εγκριση Πρακτικού 1 (αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) του ανοικτού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

  4. Εγκριση πρακτικών των άγονων δημοπρασιών για τη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων στην έδρα του Δήμου με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων

  5. Εγκριση Πρακτικού 1 (αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης δικαιολογητικών) της με ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  6. Εγκριση εκ νέου, του πρακτικού(αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης δικαιολογητικών) της με ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  7. Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου κατά την εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσαν υπάλληλοι του Δήμου

  8. Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου κατά την εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσε υπάλληλος του Δήμου

  9. Ανάθεση σε Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με το αίτημα επίλυσης διαφοράς με εξωδικαστικό συμβιβασμό που αιτείται η εταιρεία «Ανέστης Καραντινίδης Ε.Δ.Ε.»


Εκτύπωση   Email