17η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκριση του Πρακτικού 3 για την ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Β (χρώματα) του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

  2. Εγκριση του Πρακτικού 3 (έλεγχος δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ με τίτλο «Integrated Tourism Approach for the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr» και ακρωνύμιο «INTEGRA-TOUR»

  3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή εκτάκτου και εφάπαξ τέλους σύνδεσης ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης της ΤΚ Πετρούσας ενόψει εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πετρούσας»

  4. Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης προύπολογισμου οικ.ετών 2018,2019 για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την «Λειτουργική Αναβάθμιση συστήματος συλλογής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του»

  5. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών,

καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  1. Εγκριση του Πρακτικού 2 (έλεγχος δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος) του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης δημοτικών δρόμων για τις ανάγκες του Δήμου Προσοτσάνης»

 


Εκτύπωση   Email