18η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

thyreos

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση πίστωσης του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018

  2. Εισήγηση για την 7η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.

  3. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2018

  4. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  5. Εγκριση του Πρακτικού 1 (αποσφράγισης, διενέργειας & αξιολόγησης δικαιολογητικών) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ»

 


Εκτύπωση   Email