13η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Τρίτη 20 Απριλίου 2021 από ώρα 10:00π.μ. έως 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τουςεπικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 20-4-2021 ημέρα Τρίτη από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 μ , με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2021

  2. Καθορισμός των κενών θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που θα καλυφθούν με μετάταξη, στα πλαίσια του Α΄ κύκλου κινητικότητας

  3. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΤΚ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και συγκρότηση επιτροπής

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκτύπωση   Email