14η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 από ώρα 10:00π.μ. έως 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους

επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 26-4-2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 μ , με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκριση Πρακτικού της επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  2. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός των όρων του για την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ»

  3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός των όρων του για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

  4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός των όρων του για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ»

  5. Έγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

  7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «" ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ – ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  1. Παράταση ισχύος προσφορών και παράταση ισχύος εγγυητικών συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

  2. Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

  3. Αποδοχή της 92762/6-04-2021 απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών περί εξέτασης της από 20.10.2020 ένστασης της «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & Σία Ε.Ε.», αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης» (και κατά έκπτωσης).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email