12η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 από ώρα 11:00π.μ. έως 13:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τουςεπικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση στις 12-4-2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 11.00 πμ έως 13.00 μ με τα παρακάτω θέματα:

 1. 7η τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2021

 2. Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ενδεούς δημότη

 3. Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

 4. Έγκριση του Πρακτικού 3 (αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

 5. Έγκριση του Πρακτικού 3 (αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017

 6. Εξέταση της αριθ.3367/05.04.2021 ένστασης της εταιρείας «TARGET  HELLAS  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» η οποία αφορά την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ»

 7. Εγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη-χρηματοδότηση της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» και ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών, στο πλαίσιο της αριθ.20003/27-10-2020 πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ14 του Υπουργείου Εσωτερικών

 1. Εγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2020, σύμφωνα με την αριθ.3/2021 απόφασή της

 2. Εγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2020, σύμφωνα με την αριθ.3/2021 απόφασή της

 3. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ»

 4. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκτύπωση   Email