13η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 6 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018

  2. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-καθορισμός όρων και συγκρότηση επιτροπής, για τη δημοπράτηση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  3. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων και συγκρότηση επιτροπής, δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ»

  4. Εγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  5. Εγκριση του πρακτικού 1 (αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών –τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Integrated Tourism Approach for the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr» και ακρωνύμιο «INTEGRA-TOUR»

  6. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ»

  7. Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ»

  8. Εγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου (οδηγοί καθαριότητας)

  9. Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου

 


Εκτύπωση   Email