12η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 21 Μαϊου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδέσμευση-Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων του Δήμου οικ.έτους 2018

  2. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018

  3. Εισήγηση για την 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.

  4. Έγκριση Δαπανών Πάγιας Προκαταβολής

  5. Εγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου

  6. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου

  7. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την έφεση που κατέθεσαν οι κ.κ.Θεόδωρος και Ελένη Βλάχου

  8. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

  9. Εγκριση πρακτικού (αποσφράγισης διενέργειας & αξιολόγησης δικαιολογητικών) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ.ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  10. Εγκριση πρακτικού (αποσφράγισης διενέργειας & αξιολόγησης δικαιολογητικών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 

 


Εκτύπωση   Email