10η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Aπριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2018.

  2. Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2018

  3. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου

  4. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης δημοτικών δρόμων», καθορισμός όρων δημοπράτησης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπών

  5. Έγκριση του πρακτικού 2 (έλεγχος δικαιολογητικών-κατακύρωσης αποτελέσματος) του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 


Εκτύπωση   Email