9η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Aπριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. Έτους 2018.

  2. Δέσμευση πιστώσεων προύπολογισμού των οικ.ετών 2019 2020, 2021, και 2022

  3. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου

  4. Αποδοχή διακανονισμού του Δήμου με τη ΔΕΗ ΑΕ, για πληρωμή οφειλών κατανάλωσης ρεύματος

  5. Εγκριση διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  6. Εγκριση διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και συγκρότηση επιτροπών

  7. Εγκριση διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr” και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”»

  8. Έγκριση του πρακτικού 2 (έλεγχος δικαιολογητικών-κατακύρωσης αποτελέσματος) του διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

  9. Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την αίτηση των κ.κ. Μιχαήλ και Ιωάννας Καρατζιώτη

 


Εκτύπωση   Email