2η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018

  2. Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών

  3. Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την έφεση που κατέθεσε ο κ.Μαυρουδής Νακόπουλος

  4. Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας

  5. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 279/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας

 


Εκτύπωση   Email