Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2015

thyreosΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
     
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)
δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2015,
που εγκρίθηκε με την αριθ. 255/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ
ΠΟΣΟ
     
0 Τακτικά Έσοδα 4.301.939,60 €
1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 205.745,90 €
2 Έσοδα Παρελθόντων Ετών 396.000,00 €
31 Εισπράξεις σπό Δάνεια 0,00 €
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2.368.720,40 €
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων 1.164.300,00 €
5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους 925.633,76 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 9.368.496,61 €
     
  Σύνολο Πόρων 18.730.836,27 €
     
ΚΩΔΙΚΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ
ΠΟΣΟ
     
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.954.996,00 €
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 1.606.141,04 €
63,64 Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 97.930,00 €
651 Τοκοχρεωλύσια Δανείων 0,00 €
66 Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών 397.229,05 €
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα 1.135.755,60 €
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 442.331,02 €
82,85 Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις 3.342.515,40 €
     
     
71   806.224,96 €
73   8.532.002,73 €
74   351.859,47 €
75 Συμμετοχή σε Επιχ/σεις 5.600,00 €
     
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00 €
9111 Αποθεματικό 58.251,00 €
     
  Σύνολο Εξόδων  18.730.836,27 €
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr