Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του ∆ήμου κατά το ∆ ́ τρίμηνο 2014

economicsΣτην Προσοτσάνη σήμερα στις 2 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00μ. στο ∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου Προσοτσάνης ύστερα από την υπ’ αριθμ.1262 /29-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

pericon

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr