Εκθεση εκτέλεσης του προύπολογισμού του Δήμου κατά το Α΄ τρίμηνο 2014

 

economics

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 1o θέμα  της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της τριμη­νιαίας εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμη­νο 2014 αναφέρει τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

pericon

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr