ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

               thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2013,που εγκρίθηκε με την αριθ. 227/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
         
0 Τακτικά Έσοδα   4.305.205,08 €
1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 133.416,76 €
2 Έσοδα Παρελθόντων Ετών 402.000,00 €
31 Εισπράξεις σπό Δάνεια   0,00 €
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα   2.268.725,90 €
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων 1.151.700,00 €
5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους 1.035.365,64 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 6.771.981,41 €
         
  Σύνολο Πόρων   16.068.394,79 €
         
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
         
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.727.390,00 €
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 1.515.315,28 €
63,64 Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 140.408,00 €
651 Τοκοχρεωλύσια Δανείων   0,00 €
66 Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών 381.500,00 €
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα 1.191.734,08 €
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 308.369,88 €
82,85 Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις 3.283.641,90 €
         
  Επενδύσεις      
71 Αγορές      429.719,24 €
73 Έργα     6.761.601,78 €
74 Μελέτες     249.944,69 €
75 Συμμετοχή σε Επιχ/σεις   55.100,00 €
         
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00 €
9111 Αποθεματικό   23.669,94 €
         
  Σύνολο Εξόδων    16.068.394,79 €
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr