ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

         
         
thyreos      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
     
         
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
         
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)
δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2013,
που εγκρίθηκε με την αριθ. 11/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΣΟΔΑ
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
0
Τακτικά Έσοδα

4.987.270,00 €
1(πλην 13)
Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

1.442.918,54 €
2
Έσοδα Παρελθόντων Ετών

413.000,00 €
31
Εισπράξεις σπό Δάνεια

0,00 €
32
Εισπρακτέα Υπόλοιπα

1.063.404,44 €
4
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων

1.214.900,00 €
5
Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους

776.462,23 €

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

10.414.312,64 €

     
 
  

Σύνολο Πόρων 

20.312.267,85 €

         
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΞΟΔΑ
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
1.842.526,00 €
61,62
Αμοιβές και παροχές τρίτων
1.802.447,48 €
63,64
Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα
277.878,00 €
651
Τοκοχρεωλύσια Δανείων
0,00 €
66
Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών
463.800,00 €
67,68
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα
1.363.031,00 €
81
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
438.054,39 €
82,85
Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις
3.308.211,04 €
 
   
 
Επενδύσεις
   
71
Αγορές
1.011.347,73 €
73
Έργα
8.975.363,34 €
74
Μελέτες
626.829,46 €
75
Συμμετοχή σε Επιχ/σεις
105.400,00 €
 
652
Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων
0,00 €
9111
Αποθεματικό
97.379,41 €
 
Σύνολο Εξόδων
20.312.267,85 €
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr