Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού έτους 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 
         

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

         

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)

δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2011,

που εγκρίθηκε με την αριθ. 84/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε

με την αριθ. 62/2010 Απόφαση της Περιφέρειας ΑΜΘ-Δ/νση Τοπ.Αυτ/σης και Διοίκησης Ν.Δράμας.

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΣΟΔΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ

         

0

Τακτικά Έσοδα

 

5.693.170,00 €

1(πλην 13)

Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

1.685.876,13 €

2

Έσοδα Παρελθόντων Ετών

267.466,50 €

31

Εισπράξεις σπό Δάνεια

 

0,00 €

32

Εισπρακτέα Υπόλοιπα

 

760.916,55 €

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων

1.008.300,00 €

5

Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους

354.315,84 €

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

2.361.859,26 €

         
 

Σύνολο Πόρων

 

12.131.904,28 €

         

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΞΟΔΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ

         

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.377.380,92 €

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

1.714.862,48 €

63,64

Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

186.010,00 €

651

Τοκοχρεωλύσια Δανείων

 

0,00 €

66

Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών

616.900,00 €

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα

1.803.352,00 €

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

1.802.323,76 €

82,85

Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις

1.584.300,00 €

 

       

 

Επενδύσεις

     

71

Αγορές

   

144.100,00 €

73

Έργα

   

1.520.280,62 €

74

Μελέτες

   

156.434,97 €

75

Συμμετοχή σε Επιχ/σεις

 

100.000,00 €

 

       

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

0,00 €

9111

Αποθεματικό

 

125.959,53 €

 

       
 

Σύνολο Εξόδων

 

12.131.904,28 €


Εκτύπωση   Email