6η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 11-6-2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε σε Τακτική (6η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

2ο ΘΕΜΑ

«Υποβολή πρότασης του ΔΣ προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για απευθείας ανάθεση Προμήθειας ειδών τροφίμων ομάδας 9 «Είδη ιχθυοπωλείου». (για την οποία κρίθηκε άγονο το αποτέλεσμα, μετά από τη διενέργεια Διαγωνισμού (ο οποίος διεξήχθη από το Δήμο Προσοτσάνης) και κατόπιν απευθείας ανάθεσης δεν προσήλθε ο προμηθευτής για σύναψη σύμβασης.)»

3ο ΘΕΜΑ

Απόφαση 170/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας Τμήμα 1ο Τριμελές

4ο ΘΕΜΑ

Απόφαση 84/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας

5ο ΘΕΜΑ

Εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης


Εκτύπωση   Email