7η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σε Συνεδρίαση »

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 28-6-2019 και ώρα 11:00 να προσέλθετε σε Κατεπείγουσα –έκτακτη (7η ) Συνεδρίαση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)), του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Πετρούσας , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Αναπροσαρμογή της με αριθμ. 13/2019 απόφασης του ΔΣ περί: Παροχή εξουσιοδότησης για τις συναλλαγές (καταθέσεις αναλήψεις εντολές κλπ) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με την Τράπεζα Ελλάδος, ορισμός Διαχειριστή και υπεύθυνου κίνησης του λογαριασμού»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει να προλάβουμε τις καταληκτικές ημερομηνίες ανοίγματος του λογαριασμού.


Εκτύπωση   Email