16η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 11:00

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 11:00 να προσέλθετε σε Τακτική (16η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου Προσοτσάνης για την εκτέλεση του Έργου «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης 3777/2-5-2018.

2ο ΘΕΜΑ

Σύνταξη Πίνακα εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης 3777/2-5-2018.

3ο ΘΕΜΑ

4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

4ο ΘΕΜΑ

Έγκριση υποβολής πρότασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην υπ’ αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017», χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 ευρώ για τον Παιδικό Σταθμό Α΄ Προσοτσάνης και εξουσιοδότηση της Προέδρου για την υποβολή πρότασης και όλων των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται.

5ο ΘΕΜΑ

Έγκριση υποβολής πρότασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην υπ’ αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017», χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 ευρώ για τον Παιδικό Σταθμό Β΄ Προσοτσάνης και εξουσιοδότηση της Προέδρου για την υποβολή πρότασης και όλων των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται.

6ο ΘΕΜΑ

Έγκριση υποβολής πρότασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην υπ’ αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017», χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 ευρώ για τον Παιδικό Σταθμό Μικρόπολης και εξουσιοδότηση της Προέδρου για την υποβολή πρότασης και όλων των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται.

7ο ΘΕΜΑ

Έγκριση υποβολής πρότασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην υπ’ αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017», χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 ευρώ για τον Παιδικό Σταθμό Πετρούσας και εξουσιοδότηση της Προέδρου για την υποβολή πρότασης και όλων των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται.

8ο ΘΕΜΑ

Έγκριση υποβολής πρότασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην υπ’ αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017», χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 ευρώ για τον Παιδικό Σταθμό Φωτολίβους και εξουσιοδότηση της Προέδρου για την υποβολή πρότασης και όλων των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται.

9ο ΘΕΜΑ

Έγκριση υποβολής πρότασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην υπ’ αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017», χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 ευρώ για τον Παιδικό Σταθμό Σιταγρών και εξουσιοδότηση της Προέδρου για την υποβολή πρότασης και όλων των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται.

10ο ΘΕΜΑ

Εγγραφές -διαγραφές νηπίων Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης .

11ο ΘΕΜΑ

Υποβολή πρότασης του ΔΣ προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για απευθείας αναθέσεις Προμήθειας ομάδας ειδών κρεοπωλείου για την οποία κρίθηκε άγονο το αποτέλεσμα, μετά από τη διενέργεια Διαγωνισμού (ο οποίος διεξήχθη από το Δήμο Προσοτσάνης).

12ο ΘΕΜΑ

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την εκδίκαση Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας.

 


Εκτύπωση   Email