13η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Δευτέρα 19-11-2018 και ώρα 17:00

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 19-11-2018 και ώρα 17:00 να προσέλθετε σε Τακτική (13η) Συνεδρίαση, του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ

Αποδοχή από το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης του ορισμού του ως τον φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ, κλειστού γυμναστηρίου Προσοστάνης «Αν. Μακρής», Π/Υ 1.352.802,84 ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» με κωδικό πρόσκλησης ΑΜΘ60 και Α.Π. 3395 02/10/2018».

 

2ο ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2018.

3ο ΘΕΜΑ

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2018.

 


Εκτύπωση   Email