12η Πρόσκληση Δ.Σ - Ν.Π.Δ.Δ. - Πέμπτη 8-11-2018 και ώρα 15:00

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε Συνεδρίαση»

 

Σας παρακαλούμε την Πέμπτη 8-11-2018 και ώρα 15:00 να προσέλθετε σε Κατεπείγουσα –έκτακτη (12η ) Συνεδρίαση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)), του ΔΣ η οποία θα γίνει στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

α/α

ΘΕΜΑΤΑ

 

1ο ΘΕΜΑ

Αποδοχή από το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης του ορισμού του ως τον φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση και ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ, κλειστού γυμναστηρίου Προσοστάνης «Αν. Μακρής», Π/Υ 1.352.802,84 ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» με κωδικό πρόσκλησης ΑΜΘ60 και Α.Π. 3395 02/10/2018».

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει να προλάβουμε καταληκτικές ημερομηνίες του προγράμματος, από το οποίο θα προκύψουν οικονομικά συμφέροντα για το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 


Εκτύπωση   Email