15η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
 
Προσοτσάνη, 01/07/2011
Αριθ.Πρωτ.: 13890
ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
(όπως Πίνακες Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την ....6η του μήνα Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [15η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα

1οΘΕΜΑ:

«Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου στην Προσοτσάνη στην νεοσυσταθείσα Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Προσοτσάνης»

2οΘΕΜΑ:

«Αποδοχή χρηματοδότησης 39.000,00 ΕΥΡΩ από πιστώσεις ΣΑΤΑ /2011 για Πολιτική Προστασία (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) και τροπ/ση του πρ/σμού οικον. έτους 2011 για την εγγραφή πιστώσεων σε Κ.Α. των εξόδων για δαπάνες πυροπροστασίας»

3οΘΕΜΑ:

«Έγκριση της αριθ. 9/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Προσοτσάνης»

4οΘΕΜΑ:

«Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου και έγκριση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (άρθρο 242 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ) »

5οΘΕΜΑ:

«Έγκριση της αριθ. 8/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π. »

6o ΘΕΜΑ

«Ψήφιση - διάθεση πίστωσης 100.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 10/7511.02 για την καταβολή κεφαλαίου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης»

7ο ΘΕΜΑ

«Ψήφιση - διάθεση πιστώσεως 900.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 00/6715 για την επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Προσοτσάνης»

8οΘΕΜΑ:

«Τροποποίηση πρ/σμού οικον. έτους 2011 και εγγραφή πιστώσεως 300,00 ΕΥΡΩ για την πληρωμή δικαστικών εξόδων του εφεσιβλήτου Θεοδωρίδη Δημητρίου του Μιχαήλ»

9οΘΕΜΑ:

«Τροποποίηση πρ/σμού οικον. έτους 2011 και εγγραφή πιστώσεως 650,00 ΕΥΡΩ για την πληρωμή δικαστικών εξόδων του Κυριάκου Στεφανίδη του Χαρίτωνος»

10οΘΕΜΑ:

«Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας στον Δήμο Προσοτσάνης σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/30.9.1985) »

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ


Εκτύπωση   Email