14ο Δημοτικό Συμβούλιο - Κυριακή 1 Σεπτεμβριου 2019 και ώρα 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Σας παρακαλούμε την 1η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, να προσέλθετε στην 14η «ΕΙΔΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής (από τις παρατάξεις της μειοψηφίας), σε περιπτώσεις που η επιτροπή συνεδριάζει για πειθαρχικά παραπτώματα και εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

Σαρίδης Αλκιβιάδης


Εκτύπωση   Email