ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χαριτωμένης

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

1. Ο Δήμος Προσοτσάνης με έδρα Χρ. Σακάρη 15 , Τ.Κ. 66200, τηλ.: 25223 50110 – 111 - 115, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χαριτωμένης Δήμου Προσοτσάνης», με προϋπολογισμό 525.537,89 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟ για έργα προϋπολογισμού 311.951,18ευρώ και ΟΙΚ για έργα κατηγορίας προϋπολογισμού 118.317,44ευρώ και ΥΔΡ για έργα κατηγορίας προϋπολογισμού 95.269,27ευρώ ή ΟΔΟ για έργα κατηγορίας προϋπολογισμού 311.951,18ευρώ και ΟΙΚ για έργα κατηγορίας προϋπολογισμού 118.317,44ευρώ και ΗΛΜ για έργα κατηγορίας προϋπολογισμού 95.269,27ευρώ, ή Κοινοπραξία αυτών. Στις κατηγορίες Μ.Ε.ΕΠ: 1η ΟΔΟ και Α2 ΟΙΚ και Α2 ΥΔΡ ή 1η ΟΔΟ και Α2 ΟΙΚ και Α2 ΗΛ/Μ ή Κοινοπραξία αυτών

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www.promitheus.gov.gr.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ.

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η

13-07-2018,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12,00μ.μ.

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημαεννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7. Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική.

8. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

9. Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα στον ειδικό, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα (www.prosotsani.gr.)

10.Εγγύηση συμμετοχής του έργου: 10.511,00ευρώ. και να ισχύει έως και τις 10.05.2019,σύμφωνα με το άρθρο 15.3 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.

11. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου: ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

12. Χρηματοδότηση του έργου:ΥΠΕΣ & ΣΑΤΑ,ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΤΟΥΣ 2019 & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΩΝ και στον Κ.Α.: 63/7312.11

13. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)pdf

ΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)doc

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email