Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου και αρτοποιείου

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 10 «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ»

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  • Την υπ΄αριθμ. Ελ. Συν.Κλιμ.Τμ. 7 Πράξη 113/2016,

  • Το άρθρο 120 παρ.3 και άρθρο 61 παρ.2 του Ν. 4412/2016

  • Την υπ΄αριθμ. 136/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το άγονο αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τα είδη της Ομάδας 9 «Είδη ιχθυοπωλείου για το ΝΠΔΔ » και τα είδη της Ομάδας 10 « Είδη Αρτοποιείου για το ΝΠΔΔ » και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης .

  • Την υπ΄ αριθμ. 207/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών της Ομάδας 9 «Είδη ιχθυοπωλείου για το ΝΠΔΔ » και της Ομάδας 10 «Είδη Αρτοποιείου για το ΝΠΔΔ» χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής μελέτης 1/2018.

  • Την υπ΄αριθμ. 7869/13-09-2018 διακήρυξη του Δήμου οι όροι της οποίας ισχύουν στην παρούσα πρόσκληση.

  • Η υπ΄ αριθμ. 1/2018 μελέτη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου έτους 2019»

Ανακοινώνει

ότι ο Δήμος Προσοτσάνης προσφεύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας των παρακάτω ειδών :

  • Των ειδών της Ομάδας 9 « Είδη ιχθυοπωλείου για το ΝΠΔΔ» όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

ΟΜΑΔΑ 9 ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

1

Ψάρια -φρέσκα κατά προτίμηση εγχώριας προέλευσης

κιλά

295

12,00

3.540,00

 

Σύνολο

3.540,00

ΦΠΑ 13%

460,00

Γενικό Σύνολο

4.000,00

 

  • Των ειδών της Ομάδας 10 «Είδη Αρτοποιείου για το ΝΠΔΔ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 10 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

 

ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 13%

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ (13%)

ΣΥΝΟΛΟ

1

Άρτος ολικής άλεσης Α΄ποιότητας 0,500γρ.

τεμάχια

2000

1,00

2.000,00

2

Κουλούρια σουσαμένια ολικής άλεσης -βάρους 50γρ

τεμάχια

600

0,60

360,00

 

ΣΥΝΟΛΟ (1)

2.360,00

ΦΠΑ 13%

306,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)

2.666,80

ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ (24%)

ΣΥΝΟΛΟ

3

Σταφιδόψωμο ολικής άλεσης -βάρους 60γρ

τεμάχια

300

0,65

195,00

4

Ελαιόψωμα ολικής άλεσης -βάρους 60γρ

τεμάχια

300

0,70

210,00

5

Τσουρέκι-βάρους 500γρ

τεμάχια

44

3,20

140,80

6

Τυροπιτάκια κουρού του κιλού με τυρί φέτα

κιλά

90

7,00

630,00

7

Λαγάνες

τεμάχια

19

1,09

20,71

ΣΥΝΟΛΟ (2)

1.196,51

ΦΠΑ 24%

287,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)

1483,67

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ 10

ΣΥΝΟΛΟ (1) +(2)

3556,51

ΦΠΑ (13% +24%)

593,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) +(2)

4.150,00

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης .

Οι προσφορές πρέπει να αποτελούνται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής την τεχνική και οικονομική προσφορά οι οποίες πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 7869/13-09-2018 διακήρυξη και στην υπ΄αριθμ. 1/2018 μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Δευτέρα 12-11-2018 και ώρα 12:00 π.μ.  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης ,στην Ταχ. Δ/νση Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΨΑΡΙΑ

 


Εκτύπωση   Email