Προμήθεια Καδοπλυντηρίου

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Καδοπλυντηρίου »

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη, αρμόδια υπάλ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα τηλ.25222350129,Φαξ:2521350191,Email:manaridou@prosotsani.gr,

2. Κωδικός CPV:34144000-8

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια καινούριου Καδοπλυντηρίου για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Προσοτσάνης

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής ( με βαθμολόγηση κριτηρίων)

7. Προϋπολογισμός: 160.000,00€ (με τον ΦΠΑ 24%).

8. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης ποσού 1.290,35€.

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι: 65728.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 20:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 26/11/2018,και ώρα 11:00 π.μ..

11.Χρηματοδότηση:από πιστώσεις ΥΠΕΣ Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

12.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 

 


Εκτύπωση   Email