Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για οδούς - πεζοδρόμια

thyreos
ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΥΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
 
Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 προϋπολογισμού 5.000 € με Φ.Π.Α. (24 %) , προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Τρίτη 04/04/2017 και ώρα 12 το μεσημέρι.
 
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές ,ταχυδρομικά ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στην διεύθυνση της έδρας του Δήμου: ΧΡ.ΣΑΚΑΡΗ 15 , ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΤΚ 66200
 
Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση ο εντολοδόχος θα πρέπει να προσκομίσει:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Η υποχρέωση αφορά ιδίως:1)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. – Ε.Ε.), στους διαχειριστές, 2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε. ) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Στην περίπτωση που μέχρι την ως άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών , ο Δήμος θα συνεχίσει την διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.
 
{tab=Αρχεία}
{/tabs}
 

Εκτύπωση   Email