ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 770 & 240 ΛΙΤΡΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 770 & 240 ΛΙΤΡΩΝ »

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τον Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

  2. Την από 20.06.2019 τεχνική περιγραφή της αναφερόμενης υπηρεσίας.

  3. Το υπ΄αριθμ. 6800/24.06.2019 πρωτογενές αίτημα.

  4. Το υπ΄αριθμ. 6801/24.06.2019 τεκμηριωμένο αίτημα.

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους αφού λάβουν υπόψη τους την παρακάτω τεχνική έκθεση:

ΓΕΝΙΚΑ

Οι προς προμήθεια κάδοι συλλογής απορριμμάτων πρέπει να είναι καινούριοι, πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν των 6-9 (έξι έως εννέα) μηνών πριν από την ημερομηνία διενέργειας της προμήθειας, πλαστικοί με πλαστικό καπάκι, τροχήλατοι, κατάλληλοι να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα. Θα είναι χρώματος επιλογής της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, λειτουργικοί και καλαίσθητοι.

Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ840-2 σε ότι αφορά το μέγεθος και τα κατασκευαστικά στοιχεία τους, ΕΝ840-5 σε ότι αφορά την λειτουργικότητά τους καθώς και τις μεθόδους δοκιμής τους και ΕΝ 840-6 σε ότι αφορά την προστασία του χρήστη κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους (απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας) και να παρέχεται σχετική πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο της Ε.Ε που θα κατατεθεί με την προσφορά. Τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Όπου αναφέρεται η λέξη περίπου η απόκλιση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από -10%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 770 ΛΙΤΡΩΝ

1.ΓΕΝΙΚΑ

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.

Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 770 λίτρα +5% αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που θα ακολουθεί το πιστοποιητικό ελέγχου κατά ΕΝ-840

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.

Οι κάδοι επίσης θα φέρουν τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή τους και την εργονομική χρήση τους (τουλάχιστον τέσσερις στο άνω σημείο του κυρίως σώματος και δύο στο μέσον των πλαϊνών πλευρών).

2. ΕΙΔΙΚΑ

Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα, συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα.

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις.

Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. Οι διαστάσεις των κάδων θα πρέπει να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων). Το βάρος των κάδων πρέπει να είναι 40-50 Kg περίπου, με ικανό πάχος σώματος άνω των 5 mm για να είναι σε θέση να φέρουν ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 308 Kg .

3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ)

Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήμα κώλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό.

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα) του, θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. Υποχρεωτικά, το κυρίως σώμα θα φέρει τουλάχιστον στη μπροστά και πίσω πλευρά του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών.

Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα θα περιλαμβάνει κατά την χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένες ισχυρές βάσεις έδρασης καπακιού (μεντεσέδες) μέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ' ευθείας και σταθερά στο κυρίως σώμα του κάδου, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. Οι βάσεις έδρασης καπακιού θα είναι μοκόματες και συνεχούς μήκους, (κατά μήκος του σωλήνα-πείρου σύνδεσης με το καπάκι και κατά μήκος της σύνδεσης τους με το κυρίως σώμα) τουλάχιστον 10cm η κάθε μία έτσι ώστε οι δυνάμεις καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.

4. ΤΡΟΧΟΙ

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους.

Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι .

5. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα.

6. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των υλικών. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή με πάχος καπακιού υποχρεωτικά άνω των 4mm ωστε να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.. Θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο χειρολαβές με εργονομικά χερούλια κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης με οπές διαστάσεων τουλάχιστον 100Χ40mm, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του με το χέρι για την τοποθέτηση των απορριμμάτων αλλά και να μπορεί να μετακινηθεί ο κάδος ελκυόμενος από αυτές

Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων μεντεσέδων που θα περιλαμβάνονται κατά την χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό μεταλλικό σωλήνα υψηλής αντοχής μήκους περίπου όσο το μήκος του καπακιού, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. .

7.ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας.

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό των οχημάτων του Δήμου.

8. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α) Ο κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον στις δύο πίσω γωνίες του αυτοκόλλητα ανακλαστικά σήματα πρισματικού τύπου, υψηλής ποιότητας σύμφωνα με το ΕΝ12899-1 RA2 διαστάσεων 100Χ400mm για να είναι ορατός την νύχτα.

β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν με ευμεγέθη γράμματα λευκής απόχρωσης και με ανεξίτηλη ανάγλυφη θερμοεκτύπωση (ΟΧΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ) στο εμπρόσθιο τμήμα τα εξής στοιχεία: Στοιχεία ιδιοκτησίας (ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) χρόνου κατασκευής

γ) Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση τα παρακάτω στοιχεία :

Την ονομασία της κατασκευάστριας εταιρίας ,το Πρότυπο EN840, τη χώρα κατασκευής, το CE, το έτος και τον μήνα παραγωγής, τη σήμανση ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ840 και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS ,RAL, ή ισοδύναμες αυτών), τη σήμανση-ονομασία του κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης, τη στάθμη θορύβου σε (dB), την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου

δ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος πρασίνου

9. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για κάθε πέντε κάδους θα παραδίδονται τα παρακάτω ανταλλακτικά: ένα καπάκι(μαζί με το σωλήνα σύνδεσης στο κάδο) και δέκα βραχίονες ανύψωσης.

Το κόστος των ανταλλακτικών θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή του κάδου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ

1 ΓΕΝΙΚΑ

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εξαμήνου), και να ακολουθούν τα STANDARDS ΕN 840-2,5,6 θα είναι τροχήλατοι χωρητικότητας 240lt μεγάλης αντοχής για την ασφαλή και υγιεινή αποθήκευση απορριμμάτων..

Η χωρητικότητα των κάδων πρέπει να είναι 240lt κατά ΕN 840, αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που θα ακολουθεί το πιστοποιητικό κατά ΕΝ-840..

Οι κάδοι να τοποθετούνται όρθιοι (θέση χρήσης) και να παρέχουν σταθερότητα (να μην ανατρέπονται εύκολα), η δε τοποθέτηση των απορριμμάτων μέσα στον κάδο να είναι εύκολη και να επιτυγχάνεται με το άνοιγμα του καπακιού. Η μεταφορά του κάδου να γίνεται με κύλιση πάνω στους δυο τροχούς μετά από ελαφρύ κλίση του κορμού προς την θέση μεταφοράς του.

2 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένοι, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ.

Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι υψηλής πυκνότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Το χρώμα του κάδου-καπάκι θα είναι πράσινο και θα επιτευχθεί κατά την χύτευση στην α΄ ύλη.

3 ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ)

Το κυρίως σώμα θα είναι μορφής κώνου, με στρογγυλεμένες και εντελώς λείες εσωτερικές επιφάνειες που θα εξασφαλίζει εύκολη εκκένωση κατά την ανατροπή. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ, με ειδικό σχεδιασμό να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκειται σε παραμορφώσεις. Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα) του, θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του και θα φέρει και στις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών

Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας".

4 ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ, από πλαστικό υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), ερμητικού κλεισίματος με χειρολαβή που θα εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα.

To καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να έχει δύο χειρολαβές με εργονομικά χερούλια κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, με οπές διαστάσεων τουλάχιστον 100Χ40mm ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του με το χέρι για την τοποθέτηση των απορριμμάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω.

5 ΤΡΟΧΟΙ

Ο κάθε κάδος θα φέρει δυο τροχούς κυλίσεως, πλαστικής ζάντας με συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 χιλιοστών που θα εξασφαλίζουν εύκολη και αθόρυβη μετακίνηση. Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες.

Ο άξονας των τροχών πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής γαλβανισμένο χάλυβα.

6 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι κάδοι πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σύστημα μηχανικής αποκομιδής και να μπορούν να ανυψωθούν, από ειδικές υποδοχές στο πάνω εμπρός χείλος του κάδου, από σύγχρονους ανυψωτικούς μηχανισμούς τύπου "χτένας".

Οι προσφερόμενοι κάδοι θα φέρουν σήμανση ασφάλειας CE και ο κατασκευαστής των κάδων θα διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας της σειράς ΙSO 9001 και ISO 14001 και OHSAS 18001 2007

Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.

 

7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α) Ο κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον στις δύο πίσω γωνίες του ανακλαστικά σήματα πρισματικού τύπου σύμφωνα με το ΕΝ12899-1 RA2 για να είναι ορατός την νύχτα.

β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν με ευμεγέθη γράμματα λευκής απόχρωσης και με ανεξίτηλη εκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα τα εξής στοιχεία:

- Στοιχεία ιδιοκτησίας (ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) και χρόνου κατασκευής

γ) Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση τα παρακάτω στοιχεία :

Την ονομασία της κατασκευάστριας εταιρίας ,το Πρότυπο EN840, τη χώρα κατασκευής, το CE, το έτος και τον μήνα παραγωγής, τη σήμανση ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ840 και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS ή RAL ή NF), την ονομασία του φορέα-κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης, τη στάθμη θορύβου σε (dB), την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου

δ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος πρασίνου

      1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Προς εξασφάλιση της άρτιας τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των υπό προμήθεια κάδων ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κινητό συνεργείο για την συναρμολόγηση και την επισκευή των υπό προμήθεια προϊόντων και να επισυναφθεί και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόμενου από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου, ήτοι τουλάχιστον τρείς (3) ειδικευμένοι τεχνίτες καθώς και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος-ων επισκευής και συντήρησης. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην προσφορά να επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 9001 (Διαχείρηση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας).Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής απαραιτήτως θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, συμβόλαιο αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και με ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών.

Πιστοποιητικά ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και ισοδύναμων, χωρών της Ε.Ε κατά ΕΝ 840/2/5/6 από από πιστοποιημένα κέντρα ελέγχου για τα υπό προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ογκομέτρησης, ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά αποτελέσματα από την δοκιμή-έλεγχο των κάδων ,όπως (πχ μετρημένη χωρητικότητα, διαστάσεις, βάρος κ.α ) με την απαραίτητη σήμανση ελεγμένου –πιστοποιημένου προϊόντος επί του κάδου GSRAL. Το εργοστάσιο παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προμήθεια κάδου δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό. Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών : όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση.

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα ακριβώς όμοιο με τους προσφερομένους κάδους, και στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει σχετική υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.

Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, που δεν θα υπερβαίνει τις 40 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή των κάδων , από τα οποία θα προκύπτουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κάθε εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υλικών με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής , στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.

β) θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο

γ) θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο (η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα).

Υπεύθυνη δήλωση ότι στην τιμή της προμήθειας των κάδων συμπεριλαμβάνεται και η εργασία

συναρμολόγησης τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για χρήση από την υπηρεσία του Δήμου

Υπεύθυνη δήλωση ότι στην τιμή της προμήθειας των κάδων συμπεριλαμβάνεται επίσης η μεταφορά και παράδοση σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο, επί εδάφους

  1. Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει προσφορά για τους κάδους όλων των χωρητηκοτήτων ,καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη που προσφέρει συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τυχόν ελαττωματικοί κάδοι, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας, και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Προσοτσάνης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι Προσφορές των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Προσοτσάνης ως την Παρασκευή 5-07-2019 και ώρα 12:00μ. η αποσφράγιση τους θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 13:00.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

γ) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλιστικών εισφορών της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου (του πρώην ΟΑΕΕ για τον εργοδότη και του πρώην ΙΚΑ για το προσωπικό), κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

δ)Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

ε) Επίσης αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην προαναφερόμενη τεχνική έκθεση (υπεύθυνες δηλώσεις προμηθευτή, Πιστοποιητικά Ποιότητας, ISO 14001,ISO 9001, OSHAS 18001,κ.α.)

στ) Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα .

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (word)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 


Εκτύπωση   Email