Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης μέχρι €20.000,00) και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/σικ. 15299/ΦΝ 466/2-3-2017 (ΦΕΚ 900 Β/17.3.2017),

ΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο Μελετητή Μηχανικό πoυ επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση μελέτης στην Κατηγορία 09. Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες,

να υποβάλει σχετική αίτηση (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα), που θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 09 Η/Μ Μελέτες εν ισχύ.

Η αίτηση και τα συνημμένα θα υποβάλλονται εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση με τους εξής τρόπους:

α) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στο Πρωτόκολλο της ΔΗΚΕΠ (Πλ. Δημοκρατίας, 66200, Προσοτσάνη) μέχρι και την Δευτέρα 09.12.2019 και ώρα 14.30

β) ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση adep@otenet.gr έως τις 09.12.2019. Στην περίπτωση υποβολής μέσω e-mail, αποδεικτικό αποτελεί η καταγεγραμμένη από τον Η/Υ ημερομηνία και ώρα παραλαβής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΠ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ

 


ΑΡΧΕΙΟ 


Εκτύπωση   Email