ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - Συντήρηση Κτιρίων Δήμου Προσοτσάνης (ΣΑΤΑ 2019)

thyreos

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Προσοτσάνης, με έδρα: Χρ. Σακάρη 15, Τ.Κ. 66 200, τηλ.:2522350110, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«Συντήρηση Κτιρίων Δήμου Προσοτσάνης (ΣΑΤΑ 2019)» Εκτιμώμενης αξίας 54.737,42 Ευρώ €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚ καθώς επίσης δύναται να συμμετάσχουν και Οικονομικοί φορείς γραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον μπορούν να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο λόγω ορίων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων  συμβάσεων. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (συμπεριλαμβανομένου του εντύπου της οικονομικής προσφοράς) θα είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης (www.prosotsani.gr).

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-12- 2019, ημέρα Tρίτη και ώρα 10,00 π.μ.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονικό χώρο του ΚΗΜΔΗΣ της πύλης www.eprocurement.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.prosotsani.gr.)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 90 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου Προσοτσάνης (Κ.Α 10/7311.19, CPV: 4521522-9 «Κατασκευαστικές εργασίες για Δημοτικά Κτίρια»).

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 


 ΑΡΧΕΙΑ


 
 

Εκτύπωση   Email