(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκληση για ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Καρδιολογικός έλεγχος υπαλλήλων του δήμου"

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  υπηρεσία με τίτλο « ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  υπηρεσίας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 412/10921/02.10.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης . 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά έως 11-10-2019,  λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό της εργασίας ποσού  1.200,00€. Οι  καρδιολογικές εξετάσεις είναι οι παρακάτω: 

 

1.ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΚΓ)  ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ   

2.ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΚΓ) ΜΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  ΓΙΑ  26 ΑΤΟΜΑ   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 


Εκτύπωση   Email