ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη».

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη,τηλ.25222350152,Φαξ:2522350191,Email:manaridou@prosotsani.gr, για τεχνικά θέματα τηλ. 2522350107 και Email: texniki@prosotsani.gr

2. Κωδικός CPV: 391154000-6

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη»

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης : Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής (με βαθμολογία).

7. Προϋπολογισμός: 194.818,50€ (με τον ΦΠΑ 24%).

8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα : Τα είδη επιμερίζονται σε ένα (1) τμήμα δεδομένου του ότι η ανάγκη διατήρησης του ενιαίου αρχιτεκτονικού ύφους των επιμέρους εργασιών του έργου της προμήθειας το οποίο έχει εξασφαλίσει η μουσειολογική μελέτη, απαιτεί την διεκπεραίωση τους από έναν και μόνο προμηθευτή.

9:Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης (ποσού 1.571,11€).

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι ο 79119.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 10-10-2019 και ώρα 11:00 π.μ..

12.Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Ελλάδα –Βουλγαρία 2014-2020» INTEGRA_TOUR.

13.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 


Εκτύπωση   Email