Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα και υπηρεσιών περισυλλογής των εν λόγω αδέσποτων ζώων

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αδέσποτα ζώα (σκυλιά –γάτες) καθώς και υπηρεσίες περισυλλογής των εν λόγω αδέσποτων ζώων .Οι κυριότερες απαιτούμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι : α) εμβολιασμός, β)στείρωση, γ) αποπαρασίτωση δ) ηλεκτρονική σήμανση .Σύμφωνα με την γενική συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπ. Οικ. Αν/ξης ο αριθμός των ζωών που χρήζουν τις προαναφερόμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι μη προβλέψιμος διότι τα περιστατικά είναι ποικίλης αιτιολογίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1119/82/05-02-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης ποσού 20.000,00σε βάρος του Κ.Α. 00/6117.06 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2019.

Αναλυτικότερα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας με βάση την Τεχνική έκθεση έχει ως εξής :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α

Είδος εργασίας

Είδος ζώου

ΦΠΑ

Τιμή μονάδας προ Φ.Π.Α.

Τιμή μονάδας με Φ.Π.Α. 24%

1

Αιμοληψία-για ανίχνευση της Leishmania spp (καλάαζαρ)

Σκύλος-γάτα

24

13.71

17,00

2

Τίτλος αντισωμάτων για Leishmania spp.

Σκύλος- γάτα

24

20,16

25,00

3

Ορολογική εξέταση

Σκύλος-γάτα

24

4.03/παράμετρο

5,00 €/παράμετρο

4

Αιμοληψία-Γενική Εξέταση αίματος

Σκύλος-γάτα

24

13.71

17,00

5

Ηλεκτρονική σήμανση (tοποθέτηση microchip τεχνολογίας HDX ή FDX) και καταχώρηση στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση

Σκύλος-γάτα

24

20,16

25,00

6

Αγορά αντιλυσσικού εμβολίου

Σκύλος-γάτα

13

8,85

10,00

7

Πλήρης εμβολιασμός

Σκύλος

24

13.71

17,00

8

Στείρωση (ωοθηκυτερεκτομή) θηλυκού ζώου με ενέσιμη αναισθησία ή εισπνεύσιμη αναισθησία

Γάτα

24

64.52

80,00

9

Στείρωση (ωοθηκυτερεκτομή) θηλυκού ζώου με ενέσιμη αναισθησία ή εισπνεύσιμη αναισθησία

Σκύλος

24

108.88

135,00

10

Στείρωση (ευνουχισμός) αρσενικού ζώου με ενέσιμη αναισθησία ή εισπνεύσιμη αναισθησία

Γάτα

24

48.38

60,00

11

Στείρωση (ευνουχισμός) αρσενικού ζώου με ενέσιμη αναισθησία ή εισπνεύσιμη αναισθησία

Σκύλος

24

72.58

90,00

12

Ανίχνευση microchip (κατά τη διάρκεια εμβολιασμού ή άλλης κτηνιατρικής υπηρεσίας)

Σκύλος-γάτα

24

8,06

10,00

13

Ακτινογραφία ψηφιακή ή αναλογική

Σκύλος-γάτα

24

16,13

20,00

14

Μικροχειρουργική επέμβαση με ενέσιμη αναισθησία (νοσηλεία κατά περίπτωση)

Γάτα

24

48,39

60,00

15

Μικροχειρουργική επέμβαση με ενέσιμη αναισθησία (νοσηλεία κατά περίπτωση)

Σκύλος

24

56,45

70,00

16

Ορθοπεδική επέμβαση με ενέσιμη αναισθησία ελαφρύ περιστατικό κατά περίπτωση

Σκύλος-γάτα

24

201,61

250,00

17

Ορθοπεδική επέμβαση με ενέσιμη αναισθησία (σοβαρό περιστατικό)

Σκύλος-γάτα

24

483,87

600,00

18

Αντιμετώπιση κατάγματος (γύψος –νάρθηκας)

Σκύλος

24

40.35

50,00

19

Αντιμετώπιση κατάγματος (γύψος –νάρθηκας)

Γάτα

24

36,29

45,00

20

Επεμβάσεις κοιλίας (νοσηλεία κατά περίπτωση)

Σκύλος

24

Από 108.88εως 483,87

Απο135,00 έως 600,00

21

Επεμβάσεις κοιλίας (νοσηλεία κατά περίπτωση)

Γάτα

24

απο 72.58 εως 201,61

Από 90,00 έως 250,00

22

Πυομήτρα

Σκύλος

24

120.98

150.00

23

Πυομήτρα

Γάτα

24

80,65

100,00

24

Διαχείριση δηλητηριασμένου

Σκύλος-γάτα

24

36,29

45,00

25

Ευθανασία

Σκύλος-γάτα

24

20,16

25,00

26

Νοσηλεία (φαρμακευτική αγωγή, παρακολούθηση, σίτιση)

Σκύλος

24

16,13 €/ημέρα

20,00€/ημέρα

27

Νοσηλεία (φαρμακευτική αγωγή, παρακολούθηση, σίτιση)

Γάτα

24

12,10 €/ημέρα

15,00€/ημέρα

28

Νοσηλεία (φαρμακευτική αγωγή, παρακολούθηση, σίτιση)

Σκύλος-γάτα

24

12,10 €/ημέρα

15€/ημέρα

29

Περισυλλογή και μεταφορά (από το Δήμο προς το χώρο κτηνιατρικής φροντίδας)

Σκύλος-γάτα

24

20,16

25,00

30

Περισυλλογή και μεταφορά (από το Δήμο προς το χώρο κτηνιατρικής φροντίδας και επιστροφή στο Δήμο)

Σκύλος-γάτα

24

32,25

40,00

31

Χάπι ενδοαποπαρασιτικό

Σκύλος-γάτα

13

4,24

5,00

32

Αστοχία συλλογής ζώου, το οποίο θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του δήμου

Σκύλος-γάτα

24

20,16

25,00

33

Αναισθησία του ζώου κατά τη συλλογή του

Σκύλος-γάτα

24

16,13

20,00

34

Αμπούλα για εξωαποπαρασίτωση

Σκύλος-γάτα

13

7,08

8,00

35

Αρχείο ζώων

Σκύλος-γάτα

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

36

Ειδική σήμανση με περιλαίμιο – μεταλλική κονκάρδα

Σκύλος-γάτα

24

4,03

5,00

37

Ατομική καρτέλα ζώου

Σκύλος-γάτα

24

8,06

10,00

38

Βιβλιάριο ζώου

Σκύλος-γάτα

24

8,06

10,00

39

Παρακολούθηση λυσύποπτου ζώου

Σκύλος-γάτα

24

48,39

60,00

40

Χορήγηση βεβαίωσης

Σκύλος-γάτα

24

24,19

30,00

41

Αγορά αντιλεϊσμανιακού φαρμάκου με έγκριση Milteforan: 30 ml (έως 10 kg)

Σκύλος- γάτα

13

123,89

140,00

42

Αγορά αντιλεϊσμανιακού φαρμάκου με έγκριση Milteforan: 60 ml (έως20 kg)

Σκύλος- γάτα

13

159,29

180,00

43

Αγορά αντιλεϊσμανιακού φαρμάκου με έγκριση Milteforan: 90 ml (έως 30 kg

Σκύλος

13

212,39

240,00

44

Φιλοξενία σκύλου με Leishmania- Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής

Σκύλος

24

4,032

5,00

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας μέχρι την Παρασκευή 15-02-2019 .

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, καθώς και διεύθυνση και άδεια του νομίμως τηρούμενου κτηνιατρείου, στο οποίο θα λαμβάνουν χώρα οι περιγραφόμενες στο τεύχος υπηρεσίες που θα παρέχονται.

Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28.09.2018).


Εκτύπωση   Email