Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος Ποιότητας πόσιμου νερού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο « Έλεγχος Ποιότητας πόσιμου νερού» σε ιδιώτη προκειμένου να πραγματοποιηθούν μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις και μέτρηση ολικής ακτινοβολίας σε πόσιμο νερό σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Προσοτσάνης ( ο αριθμός δειγμάτων ανά οικισμό και ανά είδος ανάλυσης αποτυπώνεται στην Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1788/100/20-02-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης ποσού 12.150,00€ σε βάρος του Κ.Α. 25/6112 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2019.

Αναλυτικότερα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας έχει ως εξής :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1

Παροχή υπηρεσιών μικροβιολογικής και

φυσικοχημικής ανάλυσης πόσιμου νερού στους οικισμούς του Δήμου Προσοτσάνης , στα πλαίσια δοκιμαστικής παρακολούθησης.

πως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική

Περιγραφή)(ΟΜΑΔΑ Α)

ΔΕΙΓΜΑ

54

43,10 €

2.327,40€

2

Παροχής υπηρεσιών μικροβιολογικής και φυσικοχημικής ανάλυσης πόσιμου νερού στους οικισμούς του Δήμου Προσοτσάνης , στα πλαίσια δοκιμαστικής παρακολούθησης.

πως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική

Περιγραφή)(ΟΜΑΔΑ Β)

ΔΕΙΓΜΑ

19

260,53 €

4.940,07€

3

Παροχή υπηρεσιών μέτρησης ολικής ακτινοβολίας α/β (ΟΜΑΔΑ Γ)

ΔΕΙΓΜΑ

18

140,05€

2.520,90€

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

9.798,37

ΦΠΑ

2.351,63

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

12.150,00

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει ο ίδιος τη δειγματοληψία από τα σημεία υδροληψίας. Επίσης η δειγματοληψία θα γίνεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και την Ελληνική Νομοθεσία.

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο των δειγμάτων όλων των ομάδων μαζί.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την Τετάρτη 27-02-2019 και ώρα 12:00 .

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα α)για τον εργοδότη (πρώην ΟΑΕΕ) και β)για το απασχολούμενο προσωπικό (ΙΚΑ).

Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28.09.2018)

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Εκτύπωση   Email