ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Οδός             :        Χρήστου Σάκαρη 15

Ταχ.Κωδ.       :        66200, Προσοτσάνη

Τηλ.- fax       :        25223 50111 – 25220 23333

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 2 ΕΔΑΦΙΟ (ΣΤ) ΤΟΥ Ν.3316/2005

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης ενημερώνει ότι θα προβεί σε διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με πρόσκληση τριών κατ’ ελάχιστον διαγωνιζόμενων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία (Ν. 3316/2005 άρθρο 10, παρ. 2 στ και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιλεγμένους υποψηφίους). Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «οικονομικότερης προσφοράς».
Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 29.838,30 € (χωρίς ΦΠΑ) και επιμερίζεται σε επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές:
  • 16.618,80€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων).
  • 13.219,50€ για υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε μελέτη κατηγορίας 09 (Μελέτες Η-Μ Έργων).
Η μελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Σατα.
Η Προκήρυξη και τα τεύχη που την συνοδεύουν αποστέλλεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης (Ταχ. Δ/νση: Χρήστου Σάκαρη 15, ΤΚ 66200, Προσοτσάνη) στους προσκαλούμενους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Η παραλαβή των συμβατικών τευχών γίνεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία συνοδεύουν.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η Δευτέρα 21-10-2013 και ώρα 12:00π.μ.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την εξής γενική επαγγελματική εμπειρία και στελέχωση:
  • στην κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) πτυχίο τάξης Α΄
  • στην κατηγορία μελέτης 09 (Μελέτες Η-Μ Έργων) πτυχίο τάξης Α΄ ή Β΄
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
-          είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και διαθέτουν την εμπειρία και στελέχωση της παρ. 18.1, όπως αποδεικνύεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά και το πτυχίο του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και (μέχρι την έκδοση των πτυχίων κατά το άρθρο αυτό) του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, ή
-          προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή
-          προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/ 18 / ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
  • για την κατηγορία μελέτης 13 , 1 τουλάχιστον στέλεχος 4 ετούς εμπειρίας
  • για την κατηγορία μελέτης 09 , 1 τουλάχιστον στέλεχος 4 ετούς εμπειρίας
Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%, της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης, ήτοι ποσού 1.492,00 €.
Για την προκήρυξη της μελέτης έχει δοθεί γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο (στ) του Ν. 3316/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

Εκτύπωση   Email