ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ –ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ –ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων –Ελαιολιπαντικών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2020»

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη,τηλ.25222350152,Φαξ:2521350191,Email:manaridou@prosotsani.gr,

2. Κωδικός CPV:09134100-8,09132100-4,09135100-5,09211000-1

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π του, για το έτος 2020

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης : Κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγ. για το Νομό Δράμας ( Ν.4257/14 άρθρο 63) ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για τα ελαιολιπαντικά.

7. Προϋπολογισμός: 344.254,80€ (με τον ΦΠΑ 24%).

8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα( «γραμμές») : Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή περισσότερες «γραμμές» με το εκάστοτε καύσιμο (για την συνολική ποσότητα των λίτρων του έκαστου καυσίμου) όπως εμφανίζονται αναλυτικά σε πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω προμήθειας, ενώ για τα Ελαιολιπαντικά απαιτείται προσφορά για το σύνολο της ομάδας.

9:Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1% όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι: 81075.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 ,και ώρα 11:00 π.μ.

12.Χρηματοδότηση:Η δαπάνη της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών θα βαρύνει τους ιδίους πόρους του Δήμου και του εκάστοτε φορέα (ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ).

13.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες, και στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. είναι η 25/10/2019 Αρίθμ αναφοράς 19-522063-001).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (pdf)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (word)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (word)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΎΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (pdf)

 


Εκτύπωση   Email