ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ».

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη, αρμόδια υπάλ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα τηλ.25222350152,Φαξ:2521350191,Email:manaridou@prosotsani.gr.

2. Κωδικός CPV: 44613700-7.

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός.

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ».

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική.

6.Κριτήρια κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής

7. Προϋπολογισμός: 212.970,00€ (με τον ΦΠΑ 24%).

8. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης ποσού 1.717,50€.

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι:162597

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 27.06.2022 και ώρα 11:00 π.μ. και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 01.07.2022 ώρα 11:00 π.μ..

11.Χρηματοδότηση:Από πιστώσεις Πράσινου Ταμείου και Ιδίων Πόρων .

12.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες.

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΑΡΧΕΙΑ


 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr