ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακού εξοπλισμού για το Κέντρο Υποκίνησης Προαγωγής Βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του έργου «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross-border mountainous areas of Bulgaria and Greece 'BIO-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την

Προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακού εξοπλισμού για το Κέντρο Υποκίνησης Προαγωγής Βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του έργου «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross-border mountainous areas of Bulgaria and Greece 'BIO-INNOVATE»

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη, αρμόδια υπάλ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα τηλ.25222350152,Φαξ:2521350191,Email:manaridou@prosotsani.gr.

2. Κωδικός CPV: 39154000-6

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός.

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση μουσειακού εξοπλισμού για το Κέντρο Υποκίνησης Προαγωγής Βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του έργου

«Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross-border mountainous areas of Bulgaria and Greece 'BIO-INNOVATE»

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική.

6.Κριτήρια κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής

7. Προϋπολογισμός: 57.200,05€ (με τον ΦΠΑ 24%).

8. Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης ποσού 922,58 €.

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι:162623

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 27.06.2022 και ώρα 12:00 π.μ. και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 01.07.2022 ώρα 12:00 π.μ..

11.Χρηματοδότηση:Από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(INTERREG V-A "Greece - Bulgaria 2014-2020.

12.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες.

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΑΡΧΕΙΑ


 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr