ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης επαναπροκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 108.018,60€ ( με τον ΦΠΑ 23%).

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που το ειδικό επάγγελμά τους είναι συναφές με το αντικείμενο της διακήρυξης.(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ .

 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι το ποσό των 1.756,40€.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία και ώρα έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής την 9η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών την 8η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 20:00.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών και όχι για επί μέρους είδη.

 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ –ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015. Ο τρόπος πληρωμής αναφέρεται στο άρθρο 17 της Αναλυτικής Διακήρυξης , προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης https://www.prosotsani.gr"> (http://www.prosotsani .gr) καθώς επίσης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης (πληροφ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα, τηλ.: 2522350152, 

 

fax : 2522023322, e-mail manaridou@prosotsani.gr).Υπεύθυνη τεχνικών θεμάτων κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινα τηλ. 2522350111-2522350115.

 

 

{tab=Αρχεία}

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

{/tabs}


Εκτύπωση   Email