ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
 
Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 157.400,00€ ( με τον ΦΠΑ 24%) από πιστώσεις ΥΠΕΣ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε χώρες που αναγράφονται στο άρθρο 2.2 της διακήρυξης.
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.538,71€.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία και ώρα έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής την 8η Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00 και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών την 18η Απριλίου 2017 και ώρα 20:00.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους( δηλαδή την 25.04.2017 και ώρα 10:30 πμ.).
 
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο και όχι μέρος της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης (https://www.prosotsani.gr) καθώς επίσης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για την διακήρυξη, θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης (πληροφ. κ. Συμεωνίδου Παναγιώτα τηλ. 2522350139, κ Καρακασίδου Μαρία 2522350115 κ. Δεληγιαννίδου Δέσποινα –τηλ. 2522350111).  
 

 

 

Εκτύπωση   Email