ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «OΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ»

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1. Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «OΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ», με προϋπολογισμό «47.200,00» ευρώ

 

 

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και πληρούν το ύψος του ποσού, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

2.2 Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη και έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Προσοτσάνης www.prosotsani.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας «Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών» του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200, τηλ.: 2522350110 – 111 - 114, μέχρι τις 20–07–2017 ημέρα Πέμπτη.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25–07-2017, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09.30 π.μ. και ώρα λήξης 10:00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 762,00 ευρώ με χρόνο ισχύος τουλάχιστον μέχρι 25-02–2018 (άρθρο 72 Ν.4412/2016).

6. Το έργο χρηματοδoτείται από Πιστώσεις προηγούμενων ετών Σ.Α.Τ.Α.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

 
{tab=Αρχεία}
{/tabs}

 

 


Εκτύπωση   Email