Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - Προµήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προµήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου»

 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας:

«Προµήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου»

προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων φορέας: Δήμος Προσοτσάνης

Οδός: Χρ. Σακάρη 15

Ταχ. Κωδ.: 66200

Τηλ.: 2522350114

Telefax: 2522350191

E-mail: georgemartiadis@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.prosotsani.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.prosotsani.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Περιβάλλοντος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και να παραλάβουν μέχρι τις 28-07-2017, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που πρέπει να συμπληρωθεί από τους διαγωνιζομένους.

3. Κωδικός CPV: 34144512-0

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το απορριμματοφόρο όχημα θα αποτελείται από φορτηγό πλαίσιο που θα φέρει κατάλληλου τύπου υπερκατασκευή και θα χρησιμοποιηθεί για την μηχανική (με κάδους) ή χειρωνακτική (με τα χέρια) αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

5. Χρόνος και τόπος παράδοσης: Η προμήθεια θα παραδοθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης στο εργοτάξιο του Δήμου Προσοτσάνης.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 της Διακήρυξης.

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Πέμπτη 03 Αυγούστου 2017. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 και η ώρα λήξης 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20/7132.02 από ΣΑΤΑ Π.Ε. του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού έτους 2017.

9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr καθώς και σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα.

 


Εκτύπωση   Email