ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200,  Προσοτσάνη
Πληροφορ: Μουστακίδου Μ.
Τηλ.           : 2522350112
 
Προσοτσάνη, 2/05/2011
Αριθ.Πρωτ.: 6767
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Περίληψη διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος» για τις ανάγκες του Δήμου Προσοτσάνης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 30.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α. 23%. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 09-05-2011 και ώρα 11:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης, οδός Χρήστου Σακάρη 15, στο τηλέφωνο 2522350112.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Εκτύπωση   Email