ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016''

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 12 « ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» της γενικότερης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» με κριτήριο κατακύρωσης των χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 15.000,00€ ( με τον ΦΠΑ) .

 

 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης δαπάνης εκτός τον ΦΠΑ της ομάδας των ελαιολιπαντικών.

 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 4.12.2015 και ώρα 10:00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28.12.2015 και ώρα 20:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την συνολική ποσότητα της ομάδας των ελαιολιπαντικών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης  (http://www.prosotsani .gr) καθώς επίσης και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης (πληροφ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα, τηλ.: 2522350152, fax : 2522023322, e-mail manaridou@prosotsani.gr).

 

 

{tab=Αρχεία}

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

{/tabs}


Εκτύπωση   Email