ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1. Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ»,με προϋπολογισμό «32.258,07» ευρώ

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡ και ΟΔΟ προϋπολογισμού 32.258,07 € (χωρίς ΦΠΑ) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη και έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Προσοτσάνης https://www.prosotsani.gr

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18–02-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09.30 π.μ. και ώρα λήξης 10:00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής.

6. Το έργο χρηματοδoτείται από Ίδιους Πόρους.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

 


Αρχεία


 

 

 


Εκτύπωση   Email