ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2013

thyreos
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις % επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2013» προϋπολογισμού 90.000,00€ με το ΦΠΑ 23%. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης Ταχ. Δ/νση Χρήστου Σακάρη 15,την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012, ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών η 10:00 π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Ελληνικοί και Αλλοδαποί οικονομικοί φορείς (επιχειρήσεις) παροχής των ζητουμένων υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ) και ανέρχεται στο ποσό των 1.464,00 €. Πληροφορίες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου στο τηλ. 2522350152, fax.2522023322, αρμόδια υπάλληλος Μαναρίδου Αλεξάνδρα .
 

Εκτύπωση   Email