ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ)»

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΡΓΟ:
 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
(Β’ ΦΑΣΗ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Σ.Α.Τ.Α./2012-2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42/2013

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
 
 
     
Ο Δήμος Προσοτσάνης
διακηρύσσει
 
την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 
 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ)»
 
Προϋπολογισμού 129.500,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf

 


Εκτύπωση   Email