ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

thyreos
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
 

Ο Δήμος Προσοτσάνης Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993) για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου» για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. του, προϋπολογισμού 73.500,00€ (με ΦΠΑ).

Κριτήρια κατακύρωσης είναι : α) για την  προμήθεια ελαιόλαδων, οπωροκηπευτικών, κρεάτων, πουλερικών και ψαριών (νωπών),  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, β)για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων –αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου η  χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης .

 Η Προμήθεια αφορά είδη των παρακάτω 12 Ομάδων:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1

ΓΑΛΑ  ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  7.000,00€

ΟΜΑΔΑ 2

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  8.000,00€

ΟΜΑΔΑ 3

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

(ΤΡΟΦΙΜΑ)

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

11.500,00€

ΟΜΑΔΑ 4

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΛΑΙΑ)

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  1.500,00€

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ν.Π  ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  3.000,00€

ΟΜΑΔΑ 6

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  8.000,00€

ΟΜΑΔΑ 7

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  8.000,00€

ΟΜΑΔΑ 8

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  4.000,00€

ΟΜΑΔΑ 9

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  4.500,00€

ΟΜΑΔΑ 10

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

11.000,00€

ΟΜΑΔΑ 11

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΔΗ.ΚΕ.Π(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ )

  5.000,00€

ΟΜΑΔΑ 12

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΔΗ.ΚΕ.Π(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ )

 2.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

73.500,00€ με το ΦΠΑ

Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα- εγγεγραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕKΠΟTΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις Προμηθευτών, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών της κάθε ομάδας.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ άλλων εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι ίση με το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με το ΦΠΑ του ενός ή των περισσοτέρων ομάδων για τις οποίες πρόκειται να υποβάλλει προσφορά ο ενδιαφερόμενος, (σύμφωνα με την παράγ. του άρθρου 3 της υπ΄αριθμ. 40/2013 Μελέτης) .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη  23 Οκτωβρίου  2013, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπάλληλο Μαναρίδου Αλεξάνδρα και στα τηλέφωνα 2522350152, φαξ:2522023322.

 


Εκτύπωση   Email