ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Τμήμα I : Αναθέτουσα Αρχή

Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

 Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Προσοτσάνης

Οδός: Χρ. Σάκαρη 15

Ταχ.Κωδ. : 66200

Τηλ. : 2522350111, 107

fax : 2522350191

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες : Δέσποινα Δεληγιαννίδου

 

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

 1. Περιγραφή:

  Ο τίτλος της σύμβασης είναι: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης»

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Νομός Δράμας (NUTS: EL514)

 1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:

Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη της Υπηρεσίας αφορά στις υποχρεώσεις του για την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων κατασκευής Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, καθώς και μονάδας κομποστοποίησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Προσοτσάνης (και εν δυνάμει του Δήμου Δοξάτου) μετά το κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ της περιοχής.

[CPV: 71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού]

 1. Προεκτιμώμενη αμοιβή:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 58.104,90 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών παροχής υπηρεσιών:

 1. 25.263,00 € για παροχή υπηρεσιών της κατηγορίας Μελετών Υδραυλικών Έργων (κατ. 13)

 2. 25.263,00 € για παροχή υπηρεσιών της κατηγορίας Μελετών ΗΜ Έργων (κατ. 09)

και 7.578,90 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

 1. Διάρκεια της σύμβασης:

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Καταρχήν η προθεσμία των δεκαοκτώ (18) μηνών είναι ο καθαρός χρόνος απασχόλησης και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος καθώς και τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την ολοκλήρωση σταδίου εργασιών μέχρι την λήψη νέας εντολής για επόμενο στάδιο.

 

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

Με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Για τη χορήγηση μεγαλύτερου ύψους προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10.3. της Διακήρυξης.

 1. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:

Η παροχή υπηρεσιών έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος αυτού (Τίτλος Πράξης: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5010594), από το Ταμείο Συνοχής και Εθνική Συμμετοχή. Ο κωδικός Σ.Α. της πράξης είναι Ε2751 και ο κωδικός ενάριθμου είναι 2018ΣΕ27510134.

Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών-εκπόνηση μελετών των κατηγοριών Μελετών Υδραυλικών Έργων (13) και Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών (09) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και σχετική πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας, πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

 

Τμήμα IV : Διαδικασία

 1. Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης:

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Διακήρυξης.

 1. Προθεσμίες:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην αναθέτουσα αρχή ορίζεται η 09/08/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 πμ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

 1. Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον όργανο.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) - pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) - word


Εκτύπωση   Email